Wettelijke vermeldingen

Deze website en alle inhoud wordt beheerd door Cassier & Van Maldeghem, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, met als ondernemingsnummer 0630.916.615 en met maatschappelijke zetel gelegen te 9030 Gent, Brugsevaart 31.

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud, afbeeldingen, en andere media die worden weergegeven op deze website, berusten bij de auteur daarvan. Het is ten strengste verboden de inhoud van deze website, zelfs al is het gedeeltelijk of beperkt, te dupliceren of daar enig ander gebruik van te maken.

De reglementen waaraan de advocaten van Cassier & Van Maldeghem BV VOF onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld, maar kan onjuistheden of fouten bevatten, of achterhaald zijn op het moment van weergave, waarvoor de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De juridische informatie kan niet geïnterpreteerd worden als een juridisch advies en dient dan ook niet als vervanging daarvan. Wij adviseren U zich voor elke concrete toepassing te wenden tot een juridische professioneel. Het gebruik van de juridische informatie op deze website is op eigen verantwoordelijkheid.