Nummer met lokaal tarief

Benadeling bij verkoop vastgoed

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vernietiging wegens benadeling

Benadeling is de rechtsfiguur dewelke gehanteerd kan worden om de vernietiging van een koopovereenkomst te vorderen.

Deze koopvernietigende benadeling wordt in het burgerlijk wetboek behandeld onder afdeling II “VERNIETIGING VAN DE KOOP UIT HOOFDE VAN BENADELING” in het hoofdstuk vernietiging en ontbinding van de koop.

In het bijzonder van belang is art. 1674 van het burgerlijk wetboek:

Art. 1674. Indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij het recht om de vernietiging van de koop te eisen, ook al had hij bij het contract uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om die vernietiging te vorderen, en al had hij verklaard de meerdere waarde te schenken.

Vanwaar deze zeven twaalfden? De oorsprong is terug te leiden tot het Romeins recht. Keizer Justinianus was in grote mate bezorgd om de belastingsinkomsten. Wanneer grond voor een té lage prijs van de hand gedaan wordt, liep het keizerrijk inkomsten mis. Daarom werd uitgevaardigd dat wanneer de verkoper (zijnde in hoofdzaak arme boeren) voor meer dan de helft (7/12den) benadeeld werd, de koop vernietigd zou worden.

Het grote nadeel aan deze bepaling was dat de rechter gebonden is aan dit breukdeel. Een kleinere benadeling zou onder deze bepaling géén nietigheid kunnen teweeg brengen.

Gekwalificeerde benadeling

De rechtsleer en rechtspraak hebben getracht hieraan te remediëren door het invoeren van het begrip “gekwalificeerde benadeling”. Verschillende rechtsgronden worden als basis aangevoerd, waaronder de ongeoorloofde oorzaak en de goede trouw die vereist wordt bij het aangaan van verbintenissen.

Wat is de sanctie die aan deze gekwalificeerde benadeling verbonden is? Dit zal afhankelijk zijn van de rechtsgrond die weerhouden wordt. Het zal in hoofdzaak gaan om de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de koop met een vergoeding voor de schade.

Rechtspraak

  Geen benadeling tussen echtgenoten

  De rechtsleer en de rechtspraak zijn het er over eens dat een in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming afgesloten dading niet bestreden kan worden op grond van rechtsdwaling of benadeling maar ook niet in geval van bedrog of geweld. Dit houdt een afwijking in op het artikel 2053 Burgerlijk Wetboek. Deze interpretatie is gesteund op het feit dat de procedure enige tijd in beslag neemt, waardoor de echtgenoten tijd hebben om de eventuele gebreken zelf vast te stellen en op de overweging dat de toe te passen sancties een reeds definitief geworden echtscheiding op de helling zouden kunnen zetten.

  Met betrekking tot de benadeling zij nog opgemerkt dat niets echtgenoten verhindert om een volstrekt ongelijke verdeling van activa en passiva overeen te komen. Dit brengt met zich mee dat inroepen van benadeling door een van de echtgenoten niet kan.

  Bekijk de uitspraak op 20 augustus 1970

  Gekwalificeerde benadeling is algemene nietigheidsgrond

  Naast de gewone of gemeenrechtelijke gevallen van benadeling heben de rechtspraak en de rechtsleer de leer van de gekwalificeerde benadeling uitgewerkt. Gekwalificeerde benadeling is de benadeling die bestaat uit een manifeste wanverhouding/het aanzienlijk onevenwicht tussen de wederzijds bedongen prestaties die het gevolg is van het misbruik door de ene partij van de zwakke positie van de andere. Deze algemene nietigheidsgrond kan bovendien worden ingeroepen ongeacht de kwalificatie als dading.
  De sanctie bij de leer van de gekwalificeerde benadeling bestaat in het herstel van schade dewelke desgevallend kan bestaan in de gehele of partiële nietigheid van het contract eventueel gepaard met een bijkomende schadevergoeding.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=320

Gerelateerde artikels

Geen benadeling tussen echtgenoten

Gekwalificeerde benadeling is algemene nietigheidsgrond

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14