Nummer met lokaal tarief

VOF oprichten

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

VOF: wat is het?

VOF is de afkorting van “vennootschap onder firma”. Het is een volwaardige Belgische rechtspersoon-vennootschap, maar met onbeperkte aansprakelijkheid.

Wanneer kiezen voor een VOF

Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor de oprichting van een VOF:

 • Gedeformaliseerde oprichting: de oprichting heeft weinig formaliteiten. Een onderhandse akte volstaat voor de oprichting, in tegenstelling tot andere vennootschapsvormen waar de tussenkomst van een notaris (en bijhorende kosten) verplicht is.
 • Geen minimuminbreng. Omdat de vennootschap een onbeperkte aansprakelijkheid met zich meebrengt, is er geen wettelijke kapitaalsinbreng voorzien.
 • Er moet geen revisor betrokken zijn bij een inbreng in natura. Opnieuw een deformalisatie ten opzichte van andere vennootschappen.
 • Discretie: een VOF moet geen jaarrekening neerleggen (en hoeft zelfs geen dubbele boekhouding te voeren, alhoewel dit sterk aan te raden is).

Het belangrijkste nadeel van de VOF is de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten. U staat als vennoot dus zelf in voor de schulden van de vennootschap als het foutloopt. Meer nog: de rechtspraak kwalificeert vennoten van een (handels-) VOF als handelaars, zodat zij ook persoonlijk failliet kunnen worden verklaard. In veel gevallen zal dit slechts een beperkte rol spelen: bij een patrimoniumvennootschap is er vaak geen risico verbonden aan de activiteiten. Ook als beheersvennootschap is de VOF vaak een goede keuze.

Kosten oprichten VOF

De zuivere kosten voor het oprichten van een VOF zijn beperkt tot het publiceren van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad.

Andere jaarlijkse kosten komen wel terug:

 • De jaarlijkse provinciebelasting van de plaats waar de zetel van de VOF is gelegen.
 • De jaarlijkse sociale zekerheidsbelasting voor vennootschappen in België.

Zelf een VOF oprichten?

Hoewel het perfect mogelijk is zelf een VOF op te richten, valt het toch niet aan te raden. De oprichtingsakte kan een belangrijke rol spelen bij eventuele conflicten of beëindiging van de vennootschap.

De oprichting van uw FOV zelf doen, maar laten begeleiden door ons kantoor? Wij kunnen U perfect assisteren bij de oprichting van een VOF. Als advocaten zijn wij sterk vertrouwd met de aandachtspunten die belangrijk zijn en het opstellen van de oprichtingsakte. Afhankelijk van de opdracht, bepalen wij vooraf een vaste prijs. Contacteer ons daarvoor.

Rechtspraak

  Vennoten VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk ongeacht schuld

  Krachtens artikel 204 Wetboek van Vennootschappen zijn de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap is geschied.

  Vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al zijn deze ontstaan vóór het tijdstip van hun toetreding tot de vennootschap.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Vennoten VOF en Comm. V. zijn handelaars

  Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden aangemerkt; de faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert dat is vastgesteld dat alle vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun krediet is geschokt.

  De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder firma en van een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap berust niet louter op de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten voor de schulden van de vennootschap.

  De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd is de vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe.

  Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman te zijn; zij ontlenen die hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de vennootschap.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14