Nummer met lokaal tarief

Artikels

Schade door fout tandarts

Met de LANDSBOND is het hof het eens dat geen speculatieve veronderstellingen kunnen worden gemaakt. De schade die het gevolg is van de concrete situatie die zich heeft voorgedaan, namelijk het ziekteverloop van wijlen mevrouw D. zoals dit het gevolg is geweest van de fout van tandarts D. B., komen voor vergoeding in aanmerking. Volgens het hof leidt het geen twijfel dat de medische behandeling heel anders en beperkter zou zijn geweest bij tijdige ontdekking. De gedane kosten zijn gemaakt omwille van het feit dat de kanker in een laat stadium werd vastgesteld en dit door de hiervoor weerhouden fout.

Vermits het gaat om het verlies van een kans, is tandarts D. B. voor 70% van de schade die het gevolg is van zijn fout, gehouden.

Meer Lezen

Schadevergoeding voor overlijden paard door fout van dierenarts

De rechter oordeelde dat het uitvoeren van een maagsondage door de dierenarts de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen of minstens had kunnen uitstellen, en dat de kans bijgevolg groot is dat er tussen het niet uitvoeren van de maagsondage en de dood van het paard een oorzakelijk verband bestaat, en oordeelden dat het uitvoeren van de maagsondage de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen.

Voor het verlies van de overlevingskans van het paard Prizrak werd een vergoeding toegekend van 80 pct. van 198.186,22 euro of 158.548,97 euro.

Meer Lezen

Vermindering van annulatiebeding in aankoopbelofte

De constructie van de opzeggingsvergoeding omzeilt te dezen het verbod op strafbedingen nu zowel het verbrekingsbeding als het strafbeding tot doel hebben de koper te bevrijden tegen betaling van een vergoeding van de schade ten gevolge van de niet uitvoering in natura. Dergelijk opzegbeding dient op dezelfde wijze te worden beteugeld als het strafbeding.

In dit geval betreft het een annulatiebeding ingeschreven in een aankoopbelofte.

De verschuldigde vergoeding wordt geminderd.

Meer Lezen

Geen schadevergoeding na verbreking makelaarsovereenkomst

De makelaarsovereenkomst is een aannemingsovereenkomst, en geen lastgeving, wanneer in de overeenkomst aan de makelaar geen vertegenwoordigings- en afsluitingsbevoegdheid wordt toegekend. Dit laatste vloeit o.m. voort uit het gegeven dat in de overeenkomst uitdrukkelijk was bedongen dat de verkoopovereenkomst door de kopers moet tegengetekend worden om een daadwerkelijke verkoop tot stand te brengen.

Het beding in de makelaarsovereenkomst dat enkel een vergoeding voorziet ten laste van de opdrachtgever wanneer deze in gebreke blijft, en geen vergoeding voorziet ten laste van de makelaar die zijn verplichtingen niet nakomt, is een onrechtmatig beding in de zin van artikel 32.15° WHPC en dienvolgens nietig op grond van artikel 33 § 1 WHPC. In tegenstelling tot artikel 33 § 1 WHPC. In tegenstelling tot artikel 31 WHPC beschikt de feitenrechter hier niet over de beoordelingsbevoegdheid om na te gaan of het beding in kwestie een kennelijk onevenwicht schendt. Er is geen vergoeding verschuldigd aan de makelaar.

Meer Lezen

Merkinbreuk wegens verwarringsgevaar

Het Hof van Beroep te Gent tekent in dit arrest duidelijk de lijnen van een mogelijk inbreuk inzake merkenrecht.

Het teken “Eranne” maakt een inbreuk op het woord- en beeldmerk “Era” uit (schending artikelen 2.20.1.b en d BVIE).
Tevens schendt het de artikelen 94/3, 94/5 en 94/2,8° WHPC.

De principes worden in het arrest nog eens op een rij gezet.

Meer Lezen

Identiteit bestuurder ook voor rijden tijdens rijverbod

De rechter die oordeelt op grond van artikel 67bis Wegverkeerswet dat de beklaagde bestuurder van het voertuig was waarmee een verkeersinbreuk is gepleegd, kan in voorkomend geval, op grond van de feitelijke en juridische grondslagen die hij vermeldt, tevens oordelen dat de beklaagde op het ogenblik van het plegen van die inbreuk zijn voertuig bestuurde spijts verval.

Meer Lezen

Gekwalificeerde benadeling is algemene nietigheidsgrond

Naast de gewone of gemeenrechtelijke gevallen van benadeling heben de rechtspraak en de rechtsleer de leer van de gekwalificeerde benadeling uitgewerkt. Gekwalificeerde benadeling is de benadeling die bestaat uit een manifeste wanverhouding/het aanzienlijk onevenwicht tussen de wederzijds bedongen prestaties die het gevolg is van het misbruik door de ene partij van de zwakke positie van de andere. Deze algemene nietigheidsgrond kan bovendien worden ingeroepen ongeacht de kwalificatie als dading. 
De sanctie bij de leer van de gekwalificeerde benadeling bestaat in het herstel van schade dewelke desgevallend kan bestaan in de gehele of partiële nietigheid van het contract eventueel gepaard met een bijkomende schadevergoeding.

Meer Lezen

Geen benadeling tussen echtgenoten

De rechtsleer en de rechtspraak zijn het er over eens dat een in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming afgesloten dading niet bestreden kan worden op grond van rechtsdwaling of benadeling maar ook niet in geval van bedrog of geweld. Dit houdt een afwijking in op het artikel 2053 Burgerlijk Wetboek. Deze interpretatie is gesteund op het feit dat de procedure enige tijd in beslag neemt, waardoor de echtgenoten tijd hebben om de eventuele gebreken zelf vast te stellen en op de overweging dat de toe te passen sancties een reeds definitief geworden echtscheiding op de helling zouden kunnen zetten. 

Met betrekking tot de benadeling zij nog opgemerkt dat niets echtgenoten verhindert om een volstrekt ongelijke verdeling van activa en passiva overeen te komen. Dit brengt met zich mee dat inroepen van benadeling door een van de echtgenoten niet kan. 

Meer Lezen

Onderlinge verbreking koop en terugbetaling voorschot

De ontbinding van een koop ex tunc heeft als gevolg dat reeds betaalde voorschotten van de koopprijs moeten teruggegeven worden. 

Wanneer partijen de koopovereenkomst met onderlinge toestemming beëindiging (“verbreken”), werkt de beëindiging in principe enkel ex nunc, behoudens wat betreft voorschotten. 

Meer Lezen

Huishoudelijke schade bij overlijden partner

De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer haalde; om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden wordt uitgespaard.

Meer Lezen